Grizzly-Polska , odkurzacze przemys³owe

karcher, odkurzacze, myjki

Ju¿ ponad 27 lat tworzymy
jedne z najsilniejszych systemów na ¶wiecie, a tak¿e profesjonalne urz±dzenia przeznaczone do sprz±tania przemys³owego.

Z ofert Grizzly skorzysta³o
ponad 100 tys. klientów

na terenie ca³ej Europy.
Sprawd¼ wyj±tkowo¶æ
naszych odkurzaczy przemys³owych, charakteryzuje je:
  wszechstronno¶æ
  bezpo¶rednie workowanie
  wydajno¶æ
  doskona³e filtry
  nowoczesne rozwi±zania
  wygoda i funkcjonalno¶æ

W pracy
Nasze urz±dzenia wykorzystywane s± praktycznie w ka¿dego typu dzia³alno¶ci

W domu
Perfekcyjne odkurzenie ca³ego domu. Nasze odkurzacze polecamy dla alergików

4104637237 2294363186 (512) 648-5315
4199338717 (757) 724-8400 | O firmie | Produkty |pregreeting|(906) 468-7557| Kontakt | Fabe | Nowo¶ci |403-414-4959|7876477449 | Mapa serwisu
   

karcher odkurzacze