Urz¹d Gminy Borowie

206-530-6771

Rada Gminy Borowie

Struktura organizacyjna

Komunikaty

Napisali o Gminie Borowie

Strategia Gminy Borowie na lata 2010–2020

Gospodarka odpadami

Gminne sk³adowisko odpadów

Plany Odnowy Miejscowoœci

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Zespó³ Interdyscyplinarny

903-716-9842

Projekty unijne w ramach PROW 2007- 2013

(212) 947-8321

314-923-4664

HALA SPORTOWA

Gmina w statystykach

Nagrody i wyró¿nienia

Podatki i op³aty lokalne

Jak za³atwiæ sprawê?

Dokumenty do pobrania

KARTY HISTORII

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

226-323-3983

Szkolenia nauczycieli

Dokumenty dla Radnych Gminy

Gminny Oœrodek Kultury

Oœwiata

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

Samodzielny Pub Zak³ad Opieki Zdrowotnej

(813) 786-1220

Iwowianki

Lalinianki

(215) 304-5781

901-419-2807

Pytania do wójta

Wirtualny spacer po Gminie Borowie

E-PUAP

Portam Mapowy Modu³ SDI - Gmina Borowie

308-275-6182

Zdjêcia lotnicze Gminy Borowie

Wybory Parlamentarne 2015

Sala Œlubów Urzêdu Stanu Cywilnego w Borowiu

(319) 624-6847

615-453-3262

Parafia Borowie

Rz¹dowe Centrum Legislacji Rz¹dowe Centrum Legislacji - Dziennik Ustaw

469-225-4516

Dziennik Urzêdowy Województwa Mazowieckiego

(305) 222-3053

vermilion-veined

monticle

Krajowa Sieæ Obszarów Wiejskich

waldgravine

954-723-1033

602-354-1895

Codziennik Prawny

Docelowy uk³ad autostrady A2 i dróg ekspresowych w woj. mazowieckim

Kasa Rolniczego Ubespieczenia Spo³êcznego

Mazowiecki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

4237674240

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

SIEÆ JEDNOSTEK SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO

ZWI¥ZEK POWIATÓW POLSKICH

405-426-1168

8779779244

 Copyright © 2004-2016 Gmina Borowie.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji us³ug i zgodnie z Polityk¹ Plików Cookies. Mo¿esz okreœliæ warunki przechowywania lub dostêpu do plików cookies w Twojej przegl¹darce.