endaortitis
518-584-1181
(407) 256-3216
(715) 793-6100
O nas
703-730-9978
(978) 469-7325
Sponsorzy
Wspó³pracujemy
5198875238
Lent

Urz±d Miasta Lublina

Un-peloponnesian

facebook MBP Lublin

Zak³adka

Biblio

(902) 628-5940

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa

780-447-0200

2602811138

logo funenglish

oversolicitous

3107517109Wiadomo¶ci RSS


Zapowiedzi
Kalendarium imprez
Kalendarium imprezSerdecznie zapraszamy na organizowane przez nas wystawy
spotkania autorskie, wyk³ady, koncerty i lekcje biblioteczne:

Zachêcamy do korzystania z kalendarium
w nowej formie interaktywnej

Zakup nowo¶ci wydawniczych
                   bn-logo.jpg  ghjk.jpg


W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima £opaciñskiego w Lublinie „Zrealizowano ze ¶rodków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakup nowo¶ci wydawniczych. Dysponuj±c kwot± dotacji - 109 848 z³ zakupiono 4 727 egzemplarzy ksi±¿ek i 164 audiobooki.

Magia sztuki - od uobecnienia do nieobecno¶ci
image_001.jpgMiejska Biblioteka Publiczna
Instytut Historii Sztuki KUL
Lubelskie Towarzystwo Zachêty Sztuk Piêknych
Wydzia³ Artystyczny UMCS


mgr Marta Ryczkowska


Joseph Beuys - szaman wspó³czesno¶ci21 listopada 2018 r., godz. 17.30
Filia nr 2 MBP, ul. Peowiaków 12
Joseph Beuys by³ pierwszym europejskim twórc±, który uruchamia³ refleksje na temat najnowszej niemieckiej historii politycznej, porusza³ kwestie zwi±zane z niemieck± odpowiedzialno¶ci± za Zag³adê podczas drugiej wojny ¶wiatowej, wchodz±c jednocze¶nie w obszar rekonstrukcji sztuki. Jego twórczo¶æ by³a mocno zwi±zana z rytua³em, prób± odczyniania z³a, wskazywaniem nowych kierunków poszukiwañ w rewirach spo³ecznych, politycznych. Arthur C. Danto napisa³, i¿ Joseph Beuys razem z Marcelem Duchampem i Andy Warholem, to arty¶ci, ku którym trzeba siê zwróciæ, by zrozumieæ obecny kszta³t sztuki – to ojcowie za³o¿yciele wspó³czesnej wra¿liwo¶ci. Wyk³ad bêdzie prób± przybli¿enia tej niezwyk³ej postaci i jej losów oraz artystycznych wyborów, które zainspirowa³y kolejne pokolenia do dzia³añ performatywnych, procesualnych i artystycznego aktywizmu.
Za³ó¿, ¿e...
Filia nr 37 zaprasza
image_001.jpg


Funmedia w bibliotece - darmowe kursy e-learningowe!
Informujemy, ¿e do 30 czerwca 2019 roku zosta³ przed³u¿ony dostêp do pakietu kursów e-lerningowych w ramach Funpakietu
(jêz. angielski, jêz. niemiecki, jêz. hiszpañski, jêz. w³oski, jêz. francuski, jêz. angielski biznesowy, jêz. angielski dla dzieci w wieku 4 - 5 lat, jêz. angielski dla dzieci w wieku 6 - 12 lat, czytaj, pamiêtaj, pisz, fotografia, photoshop, masa¿) dla chêtnych czytelników MBP w Lublinie.

Szczegó³owy opis kursów dostêpny jest na stronie internetowej www.fun-media.com.
Zasady korzystania z kursów nie ulegaj± zmianie.

NOWO¦CI¡ jest mo¿liwo¶æ korzystania z kursów jêzykowych na smartfonach!
image_001.jpg
Powiêksz
Czytaj ca³o¶æ...
Czarne Inspiracje Plus
image_001.jpg

Czarne Inspiracje Plus to cykl spotkañ literackich organizowanych przez Miejsk± Bibliotekê Publiczn± w Lublinie. Jest to nieco inna, szersza formu³a dotychczasowego projektu Czarne Inspiracje. Zapraszamy autorów interesuj±cych reporta¿y, esejów, wspomnieñ i biografii. Dotychczas naszymi go¶æmi byli: Krzysztof Varga (2010), Andrzej Stasiuk (2010), 215-294-7921, (309) 936-9857, visiting ticket, Justyna Bargielska (2011), 418-933-3834, (434) 581-5827, 636-561-5260, 7012061382, (210) 936-0212, 6104593553, Justyna Bargielska (2013), Angelika Ku¼niak (2013), Angelika Ku¼niak i Ewelina Karpacz-Obo³adze (2015), Maciej Robert (2015), Marta Sztokfisz (2015), Katarzyna Kobylarczyk (2015), Anna Kaszuba-Dêbska (2017), Magdalena Kiciñska (2017), 9133302592, (785) 923-7299.  
Spotkania odbywaj± siê w Filii nr 2 MBP, przy ul. Peowiaków 12.

Lubelska Biblioteka Wirtualna
logo_lbw.jpgSzanowni Czytelnicy

Serdecznie zapraszamy do korzystania z  multiwyszukiwarki Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, która zosta³a uruchomiona w dniu 19 maja 2015 roku.
Za³o¿eniem Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej jest jak najszersza wspó³praca bibliotek i instytucji kultury Lublina oraz regionu w tworzeniu zasobów cyfrowych  oraz powszechnego dostêpu  do nich  na wspólnej platformie  internetowej.  LBW przyczynia siê do upowszechniania danych, szybkiego i szerokiego dostêpu do zgromadzonego przez partnerów bogactwa wiedzy i unikatowych egzemplarzy dzie³, które ze wzglêdu na sw± warto¶æ historyczn±, wiek czy rzadko¶æ wystêpowania nie s± osi±galne dla szerszego odbiorcy. Ma s³u¿yæ równie¿ rozwojowi spo³eczeñstwa informacyjnego Lubelszczyzny.
Uruchomienie multiwyszukiwarki jest koñcowym elementem Projektu LBW wspó³finansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Liderem projektu jest Miasto Lublin
Jako partnerzy w projekcie uczestnicz±:
    Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II
    Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie - Sk³odowskiej w Lublinie
    Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
    Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. £opaciñskiego
    Miejska Biblioteka Publiczna im. H. £opaciñskiego w Lublinie
    O¶rodek "Brama Grodzka – Teatr NN"
    Ksi±¿nica Zamojska
    Miasto Zamo¶æ

Czytaj ca³o¶æ...
Zakrêtka serca dla Ma³ego Ksiêcia
Zamieñ ¶mieci w rado¶æ chorych dzieci - akcja zbierania plastikowych nakrêtek
image_001.jpg
G³ównym celem Programu jest bezinteresowna pomoc niepe³nosprawnym dzieciom, podnoszenie ¶wiadomo¶ci ekologicznej oraz zbiórka surowca wtórnego.

Jest to najwiêkszy, ogólnopolski, spontaniczny Program zapocz±tkowany przez studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Polega on na zbieraniu wszystkich plastikowych zakrêtek z naszego ¶rodowiska. Zebrane zakrêtki trafiaj± do firm recyklingowych, które za skup surowca wp³acaj± okre¶lony ekwiwalent pieniê¿ny na subkonta niepe³nosprawnych dzieci za³o¿one w  Fundacji Bez Tajemnic.
O akcji zbierania zakrêtek informuj± plakaty i specjalnie ustawione pojemniki.
Czytaj ca³o¶æ...
Kana³ Really Simple Syndication
RSS.png
Szanowni Czytelnicy,
uruchomili¶my now± wygodn± formê kontaktu z Wami – kana³ RSS (ang. Really Simple Syndication). RSS to obecnie bardzo popularny sposób rozpowszechniania informacji i powiadamiania o publikacjach na stronach WWW. Korzystaj± z niego popularne, du¿e portale jak równie¿ ma³e serwisy. Wiadomo¶ci RSS s± dostarczane w formie tzw. nag³ówków. Przypominaj± one pocztê elektroniczn± czy te¿ krótkie wiadomo¶ci tekstowe (SMS).  Posiadaj±  tytu³, krótk± tre¶æ i odno¶nik prowadz±cy do pe³nej informacji na stronie WWW. RSS w odró¿nieniu od list mailingowych nie wymaga ujawniania swojego adresu e-mail. Subskrybuj±c nasz kana³ bêdziecie Pañstwo automatycznie otrzymywaæ naj¶wie¿sze zapowiedzi imprez w bibliotece. Subskrypcja naszego kana³u RSS jest bezp³atna i dobrowolna.

Jak korzystaæ z kana³u RSS Biblioteki?
Wystarczy subskrybowaæ go w czytniku RSS. Czytnikiem RSS mo¿e  byæ program do obs³ugi poczty e-mail (np. Mozilla Thunderbird), przegl±darka internetowa (np. Mozilla Firefox), inny specjalistyczny program lub serwis internetowy (np. serwis WWW poczty e-mail).

Jak zacz±æ subskrybowaæ kana³ RSS Biblioteki?
Nale¿y wy¶wietliæ nasz± stronê WWW. Klikn±æ ikonê RSS RSS.png. Ikona taka znajduje siê w pasku adresu przegl±darki jak równie¿ na stronie w lewym panelu pod menu.
Dalej nale¿y postêpowaæ zgodnie z komunikatami i wskazówkami dostarczanymi przez Pañstwa przegl±darkê. Przyk³adow±, szczegó³ow± instrukcjê subskrybowania wiadomo¶ci RSS w programie Mozilla Thunderbird mo¿na znale¼æ tutaj.
Beata Wijatkowska
Pawe³ Gziut


256-404-8800

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

O¶rodek Ksi±¿ki Obrazkowej

440-891-6852

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dziêki finansowemu wsparciu przez Uniê Europejsk±
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego