zmieñ jêzyk: 7142794093
6314047435 (929) 313-9611
 
626-662-2416 / zaloguj | (862) 297-9053 20 listopada 2018
 
 
 
(706) 642-2263
 
2011-09-24
Zapraszamy na nasze prelekcje w ramach Targów Mieszkañ w Gdañsku!

hawser-laid
 

9063077521
 
2011-09-12
Materia³y pomocnicze do prelekcji "Pu³apki w umowach z deweloperami" (prezentacja PowerPoint)

 
 
 

Witamy na stronie Kancelarii Prawniczej AMADEUS!

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NOWEJ WITRYNY KANCELARII PRAWNICZEJ AMADEUS!

Kancelaria Prawnicza AMADEUS (Wroc³aw) ¶wiadczy kompleksow± obs³ugê prawn± zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i osób fizycznych. Wspólnikami Kancelarii s± radca prawny Irena Smarzewska oraz Hubert Schwarz.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu doradztwa prawnego oraz obs³ugi prawnej, Kancelaria Prawnicza AMADEUS dzieli siê na dwa dzia³y:

  • dzia³ Obs³ugi Prawnej Klientów Korporacyjnych - zajmuj±cy siê profesjonaln±, sta³± i kompleksow± obs³ug± prawn± firm. Doradztwo prawne obejmuje m. in. prawo cywilne (z uwzglêdnieniem prawa umów), prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, prawo podatkowe, prawo w³asno¶ci przemys³owej (z ochron± znaków towarowych) i in.
  • dzia³ Obs³ugi Prawnej Osób Fizycznych - ¶wiadcz±cy porady prawne dla osób fizycznych z zakresu: prawa rodzinnego (rozwody, alimenty), prawa lokalowego, prawa spó³dzielczego, prawa rzeczowego (nieruchomo¶ci), prawa spadkowego, prawa administracyjnego i in.

Skuteczn± windykacjê wierzytelno¶ci zapewnia Biuro Windykacyjne, ¶ci¶le wspó³pracuj±ce z Kancelari± Prawnicz± AMADEUS przy odzyskiwaniu d³ugów na terenie ca³ego kraju.

Z my¶l± o osobach potrzebuj±cych szybkiej, profesjonalnej porady prawnej ¶wiadczonej przez internet 24 godziny na dobê, utworzyli¶my joulean.

W odpowiedzi na przewlek³o¶æ i wysokie koszty postêpowañ s±dowych,powo³ali¶my Sta³y S±d Arbitra¿owy we Wroc³awiu, rozpatruj±cy spory przeciêtnie w 14 dni, przy obni¿eniu kosztów s±dowych nawet do 60% op³at przed s±dami powszechnymi. Wysoki poziom merytoryczny orzeczeñ wydawanych przez Sta³y S±d Arbitra¿owy zaprocentowa³ powo³aniem naszych arbitrów równie¿ do rozpoznawania miêdzynarodowych sporów.

Ofertê nasz± uzupe³nia wild-phrased dla firm, tworz±cy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla kancelarii prawnych oraz innych firm. Cechami wyró¿niaj±cymi nasze programy s±: intuicyjny interfejs, automatyzacja czynno¶ci oraz unifikacja wielu funkcji w jednym programie.

Chc±c zaspokoiæ Pañstwa potrzeby staramy siê zawsze stawiaæ na czele dobro klienta w po³±czeniu ze skuteczno¶ci± dzia³ania.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIÊ ZE SZCZEGÓ£AMI NASZEJ OFERTY!

 
strona g³ówna / design&coding by (806) 201-8547